منظره‌شهری

شب/روز

سال ۱۳۹۸ خیابان‌های تهران مملو از سازه‌هایی بودند که روزها هیچ نمایی نداشتند و فقط فضاهای شهری را با سیم و میله‌هایشان اشغال کرده بودند. با تاریک شدن هوا، این سازه‌ها که در پارک‌ها نصب شده بودند روشن می‌شدند و هوال و حوای خیابان‌ها را تغییر می‌دادند. عکس‌های این مجموعه نگاهی همزمان در روز و شب به این سازه‌هاست.