طبیعت

گرگان

سال ۱۳۹۸ درست یک ماه قبل از ورود کرونا به ایران، برای اولین بار با جمعی از دوستان هم‌دانشگاهی به گرگان سفر کردیم. این سفر دسته‌جمعی، آن هم بعد از یک ترمِ شلوغ و اتفاقات وحشتناک آن پاییز و زمستان، پناه‌بردن به طبیعت و دوستان برای زنده ماندن بود.