منظره‌شهری

تهران/نوروز ۱۳۹۸

نوروز ۱۳۹۸ خیابان‌های تهران مملو از سازه‌هایی بودند که روزها هیچ نمایی نداشتند و فقط فضاهای شهری را با سیم و میله‌هایشان اشغال کرده بودند. با تاریک شدن هوا، این سازه‌ها که بیشترشان عناصر و المان‌های مربوط به نوروز و سفر بودند، روشن می‌شدند و هوال و حوای خیابان‌ها را تغییر می‌دادند.