مستند

آدم‌ها در شهر

شهر مملو از اتفاقات و عناصری است که به چشم آدم‌های رهگذر نمی‌آید اما چشم عکاس آن‌ها را می‌بیند چون به دنبال آن‌ها می‌گردد. این عکس‌ها نتیجه‌ی قدم‌زدن با دوربین در سطح شهر و تلاش برای ثبتِ همین اتفاقات و عناصر است، تلاش برای دیدن شهر از دریچه‌ی لنز دوربین؛ این بار با تمرکز روی انسان‌ها.