طبیعت, مستند

رشت ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۰ باز هم به رشت سفر کردم. این بار گرما و شرجی هوا باعث شد که نتوانم خیلی در شهر بگردم و عکاسی کنم اما تجربه‌ی اولین سفر زندگی‌ا‌م با قطار، تجربه‌ی دلچسبی بود.