منظره‌شهری

میدان

انتخاب یکی از میدان‌های شهر و عکاسی از مجسمه‌ی وسط آن میدان یکی از پروژه‌های کلاسی‌ای بود که داشتیم. عکس‌ها باید از ثبت ساده‌ی مجسمه‌ی وسط میدان فراتر می‌رفتند و همزمان آن‌قدر هم دور نمی‌شدند که از موضوع تمرین فاصله بگیرند. این عکس‌ها نتیجه‌ی عکاسی از میدان ابن سینای تهران برای این تمرین کلاسی هستند.